Navigacija

13E082NADS - Numerička analiza i diskretna matematika

Specifikacija predmeta
Naziv Numerička analiza i diskretna matematika
Akronim 13E082NADS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Matematika 1 (OO1MM1), Matematika 2 (OO1MM2)
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima numeričke matematike i diskretne matematike, načinima odabira odgovarajućih metoda u zavisnosti od prirode problema sa primenom u elektrotehnici i računarstvu.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da primenjuju algoritme numeričke matematike i metode diskretne matematike u stručnim predmetima.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Greške. Iterativni procesi. Teorija interpolacije i aproksimacije funkcija. Numeričko diferenciranje i integracija. Numeričke metode za rešavanja linearnih i nelinearnih jednačina. Primene matematičkih alata. Diskretna matematika: Uvod u složenost algoritama. Matematička logika i primena principa rezolucije. Algebra – mreže i konačna polja.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima.
Literatura
  1. Siniša Ješić: Skripta iz numeričke analize, Beograd 2007
  2. D. Cvetković, S. Simić: Odabrana poglavlja iz diskretne matematike, Akademska misao, Beograd 2005.
  3. D. Tošić, M. Jovanović, B. Malešević: Ispitni zadaci iz matematike IV, Akademska misao, Beograd 2002.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka i objašnjavanju tekućeg gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0