Navigacija

13E074MM - Mikrotalasna merenja

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrotalasna merenja
Akronim 13E074MM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovnim mernim veličinama u mikrotalasnoj tehnici, načinima na koje se merenja izvode, konstrukcijskim detaljima mernih instrumenata. Praktična obuka na raspoloživim instrumentima. Stečena teorijska i praktična saznanja treba da omoguće mikrotalasnom inženjeru lako snalaženje pri izboru merne metode i mernog instrumenta za ispitivanje savremenih mikrotalasnih sklopova i sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za pravilan izbor i efikasnu upotrebu mernih instrumenata za ispitivanje mikrotalasnih sklopova i mikrotalasnih signala.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Kablovi, konektori i adapteri. Generatori signala. Merenje parametara rasejanja analizatorom mreža. Kalibracija. Merenje spektra signala analizatorom spektra. Merenje impedanse korišćenjem mernog voda i mernog talasovoda. Merenje faktora šuma mikrotalasnih sklopova. Merenje snage signala. Merenje učestanosti signala. Merenje refleksije i transmisije u vremenskom domenu. Merenje dijagrama zračenja antene.
Sadržaj praktične nastave Izvodi se u okviru auditornih i laboratorijskih vežbi. Predviđena su sledeća merenja: merenje impedanse korišćenjem mernog voda i talasovoda, merenje snage signala vatmetrom, merenje linearnih karakteristika filtara i pojačavača analizatorom mreža, merenje nelinearnih karakteristika pojačavača analizatorom mreža i analizatorom spektra, merenje dijagrama zračenja antene u antenskoj sobi.
Literatura
  1. Microwave Measurements 3rd Edition, Edited by R.J. Collier and A.D. Skinner, The Institution of Engineering and Technology, 2007.
  2. Đorđević A. R., Tošić D. V., Mikrotalasna tehnika, Akademska misao, Beograd, 2006.
  3. Bryant, G. H., Principles of Microwave Measurements, IEE Electrical Measurement Series 5, 1993.
  4. Laverghetta, T. S., Microwave Measurements and Techniques, Artech House, 1976.
  5. Application Notes (Agilent, Rohde&Schwarz, Anritsu, Tektronix)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari 0