Navigacija

13E074ME - Mikrotalasna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrotalasna elektronika
Akronim 13E074ME
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Definisanje bazičnih koncepata aktivnih mikrotalasnih komponenti i upoznavanje sa glavnim karakteristikama njihovog funkcionisanja na mikrotalasnim učestanostima. Prezentovanje objedinjenih metoda za analizu i dizajn mikrotalasnih pojačavača, oscilatora i mešača, koristeći se parametrima rasejanja. Obučavanje studenata da analiziraju kompromise u projektnim ciljevima i da pronalaze optimalna rešenja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje teorijskog znanja i praktičnog iskustva u analizi i projektovanju jednostavnih mikrotalasnih elektronskih kola. Obučenost u efikasnom i kompetentnom korišćenju modernih CAD alata. Obučenost u kritičkom analiziranju kompromisa između projektnih ciljeva, u pronalaženju optimalnih rešenja, u proizvodnji fizičkih prototipova i u merenju relevantnih parametara radi verifikacije ispravnosti dizajna.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave S-parametri. Dijagrami toka signala. Kola za prilagođenje. Tranzistori na visokim učestanostima (BJT, MESFET, HEMT, pHEMT, mHEMT). Linearni tranzistorski pojačavači. Krugovi stabilnosti. Krugovi konstantnih pojačanja snage. Krugovi konstantnog faktora šuma. Malošumni i širokopojasni pojačavači. Harmonik balans analiza. Kompresija pojačanja. Pojačavači snage. Osilatori. Fazni šum. Integrisana kola.
Sadržaj praktične nastave Projektovanje tranzistorskog mikrotalasnog pojačavača. CAD dizajn, optimizacija, izrada prototipa na štampanoj pločici, lemljenje diskretnih komponenti i verifikacija dizajna merenjem relevantnih parametara u laboratoriji.
Literatura
  1. M. Ilić, S. Savić: Mikrotalasna elektronika, Beograd: Akademska misao, 2016.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, vežbe na računarima i praktičan rad u laboratoriji.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 40
Kolokvijumi 0
Seminari 30