Navigacija

13E072PRK3 - Praktikum iz računarske analize kola

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz računarske analize kola
Akronim 13E072PRK3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Izlaganje osnovnih koncepata analize pomoću računara koji se koriste u softverskim paketima za simulaciju električnih kola sa gledišta inženjera i istraživača elektrotehnike. Uvođenje osnova za analizu modela elektrotehničkih sistema i naprava za numeričku i simboličku analizu u vremenskom i frekvencijskom domenu. Izgradnja osnovnih znanja analogne obrade signala pomoću električnih kola.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje osnovnih koncepata analize električnih kola pomoću računara i odgovarajućih matematičkih algoritama. Rešavanje linearnih električnih kola u vremenskom i frekvencijskom domenu pomoću sistema kompjuterske algebre.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti računarske simulacije električnih kola pomoću programa Matlab/Simulink ili Scilab/Xcos, LTspice i QucsStudio. Fazorska analiza. Odziv na početne uslove, pobudu i potpun odziv. Rezonancija. Frekvencijski odziv. Bodeovi dijagrami. Trofazna kola. Simboličko rešavanje kola programima Mathematica/Maxima, MuPad i Symbolic Python. Vodovi. Simulatori kola na Internetu.
  Sadržaj praktične nastave Rešavanje praktičnih električnih kola pomoću softverskih alata.
  Literatura
  1. B. Reljin, Teorija električnih kola I, Akademska misao, 2003.
  2. B. Reljin, Teorija električnih kola II, Akademska misao, 2002.
  3. M. Potrebić, D. Tošić, Zbirka ispitnih zadataka iz Teorije električnih kola, Akademska misao, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računarima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 0
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0