Navigacija

13E064TMD - Telemedicina

Specifikacija predmeta
Naziv Telemedicina
Akronim 13E064TMD
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima telemedicine: prikupljanja medicinskih podataka o pacijentu sa jedne strane i njihovog slanja na drugu lokaciju radi ispitivanja, konsultacija i formiranja dijagnoze.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata da prepoznaju, koncipiraju i projektuju osnovne telemedicinske servise.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni principi telemedicine. Vrste signala u medicini. Karakteristike signala sa različitih modaliteta. Povezivanje različitih uređaja u sistem, PACS (Picture Archiving and Communication System). Standardi (HL7 - Health Level 7 i DICOM - Digital Imaging and Communication in Medicine). Osnovni telemedicinski servisi i usluge. Ekonomski, zakonski i etički aspekti telemedicine
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe koje prate predavanja i pokazne vežbe u medicinskim ustanovama.
  Literatura
  1. H.K.Huang, PACS and Imaging Informatics, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011.
  2. Sajeesh Kumar, Bruce E. Dunn (Eds.), Telepathology, Springer, 2009.
  3. P. Spasić, I. Milosavljević, O. Jančić-Zguricas (editori), Telemedicina, dvojezična monografija (srpsko-engleska), Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, 2000
  4. Jasjit Suri, Kamaledin Setarehdan, Sameer Singh, Eds., Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation, Springer, 2002
  5. B.Zurich, Telemedicine and Teledermatology, Karger, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i pokazne vežbe u medicinskim ustanovama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 30