Navigacija

13E064ON - Optoelektronske naprave

Specifikacija predmeta
Naziv Optoelektronske naprave
Akronim 13E064ON
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Uvođenje studenata u osnove funkcionisanja poluprovodničkih optoelektronskih naprava sa tačke gledišta njihove fizike i tehnologije. Upoznavanje s osnovnim tipovima poluprovodničkih optoelektronskih naprava i detaljima njihovog funkcionisanja, kao i modelovanja i simulacije.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti bi trebalo da razumeju princip rada poluprovodničkih optoelektronskih naprava i budu sposobni da formiraju osnovne matematičko-fizičke modele koji omogućavaju simulaciju rada ovih naprava. Povezivanjem parametara dizajna sa performansama naprave, a zatim i sa potrebama sistema, studenti mogu da spoznaju kako data naprava funkcioniše u realnim uslovima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elementi radiometrije i fotometrije. Uticaj svetlosti na poluprovodnike. Teorija emisije i apsorpcije svetlosti. Optika tankih filmova. Antirefleksni slojevi, Bragova ogledala. Fotonski kristali. Mehanizmi rekombinacije kod uskozonalnih poluprovodnika. Fotodetektori. Poluprovodnički laseri.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe: Numerički primeri vezani za poglavlja obrađena u teorijskoj nastavi.
  Literatura
  1. J. Singh, "Semiconductor Optoelectronics", McGraw Hill, New York, 1995.
  2. Z. Đurić, "Optoelektronske naprave", IHTM, Beograd, 1996.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0