Navigacija

13E064NT - Nuklearna tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Nuklearna tehnika
Akronim 13E064NT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Studenti se upoznaju sa opštim osobinama jezgra, radioaktivnošću, interakcijama neutrona i jezgara. Neutronska fizika i fizika fuzionih i fisionih reakcija se razmatra.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da razumeju i samostalno primenjuju znanja iz oblasti interakcije neutrona i jezgara, fisionih nuklearnih reaktora, fuzionih procesa i primene zračenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Neutronske interakcije i efikasni preseci. Umnožavanje i usporavanje neutrona. Kritične dimenzije i statički parametri fisionog nuklearnog reaktora. Promena reaktivnosti reaktora sa vremenom. Zatrovanje. Konverzija i izgaranje goriva. Tipovi nuklearnih reaktora. Fuzija. Primena zračenja.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe. laboratorijske vežbe i domaći zadaci.
Literatura
  1. Dragoslav Popović, Osnovi nuklearne tehnike, Naučna knjiga, 1970
  2. Dragoslav Popović, Nuklaerna energetika, Naučna knjiga, 1978
  3. Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1.5 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 0
Seminari 0