Navigacija

13E064FTFR - Fizički i tehnički principi funkcionisanja fuzionih reaktora

Specifikacija predmeta
Naziv Fizički i tehnički principi funkcionisanja fuzionih reaktora
Akronim 13E064FTFR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Elektromagnetika ili Fizička elektronika gasova i plazme
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima funkcionisanja fuzionih generatora. Osposobljavanje studenata za modeliranje i analizu generatora. Proračun parametara fuzionih generatora.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje osnovnih principa funkcionisanja fuzionih generatora. Modeliranje i analiza rada generatora. Korišćenje programskih paketa za numerički proračun parametara fuzionih generatora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. Metodi konfinacije plazme: magnetska, laserska i inercijalna konfinacija 2. Fluidna teorija plazme, jednofluidni model, MHD model plazme 3. Kinetička teorija plazme, Boltzanova transportna jednačina i momenti 4. Ravnoteža u plazmi, asimetrična toraidalna ravnoteža, ravnoteža u tokamaku, sigurnosni faktor, beta faktor 5. Talasi u plazmi, talasi u nemagnetizovanoj i uniformno magnetizovanoj plazmi, Langmuirovi talasi i Landau slabljenje 6. Nestabilnosti u fuzionoj plazmi, hidromagnetske nestabilnosti, pinch i kink nestabilnosti 7. Neoklasični transport čestica 8. Rotacija plazme 9. Turbulentni transport 10. Zagrejavanje plazme i izvori 11. Interakcija plazme sa površinom materijala 12. Transport neutralnih čestica 13. Fuzione reakcije i izvori neutrona
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe
  Literatura
  1. R.E.H Clark, D.H Reiter, Nuclear fusion research, Springer 2004.
  2. Weston M. Stacey, Fusion Plasma Physics, Wiley 2005.
  3. F. Chen, Introduction to plasma physics and Controlled fusion, 2nd ed. Springer 1984.
  4. J.A.Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 3rd ed., Springer 2004.
  5. K. Miyamoto, Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion, Springer 2004
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, studijski istraživački rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari