Navigacija

13E064FEA - Fizika i ekologija atmosfere

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika i ekologija atmosfere
Akronim 13E064FEA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim principima fizike, elektrodinamike i ekologije atmosfere. Upoznavanje sa osnovnim zagađivača atmosfere i njihov uticaj na ponašanje atmosfere. Upoznavanje raznih modela za prognozu vremena.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Poznavanje osnovnih principa fizike, elektrodinamike i ekologije atmosfere. Poznavanje sa osnovnim zagađivača atmosfere i njihov uticaj na ponašanje atmosfere. Poznavanje raznih modela za prognozu vremena.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Sastav atmosfere, masa i struktura Zračenje sunca i globalni transport energije Transport vlage u atmosferi Nestabilnosti u atmosferi, formiranje oblaka i padavina Principi dinamike atmosfere Elektrodinamika atmosfere Fizika električnih pražnjenja u troposferi, modeli povratnih udara
  Sadržaj praktične nastave Računske vežbe
  Literatura
  1. Essentials of Meteorology, Donald Ahrens, 3rd ed, 2005
  2. Atmosphere, Weather and Climate, Roger G. Barry and Richard J. Chorley 8th ed. Routledge, 2003.
  3. The Earth’s Atmosphere, Kshudiram Saha, Springer 2008.
  4. High Resolution Numerical Modelling of the Atmosphere and Ocean, Kevin Hamilton, Wataru Ohfuchi, Springer 2008.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, studijski istraživački rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari