Navigacija

13E063OE - Optoelektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Optoelektronika
Akronim 13E063OE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta 1) Razjašnjenje fizičkih pojava koje su posledica interakcije svetlosti sa materijom i objašnjenje mogućeg načina njihovog korišćenja. 2) Razumevanje funkcionisanja osnovnih optoelektronskih naprava. 3) Demonstracija osnovnih optoelektronskih pojava kroz eksperiment i osposobljavanje studenata za pravilno korišćenje optoelektronskih uređaja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student: 1) stekne spoznaju o značaju, ulozi i primeni optoelektronike u današnjem razvoju društva, 2) upozna se sa osnovnim optičkim pojavama i optoelektronskim napravama i 3) ovlada upotrebom osnovnih optoelektronskih komponenti i uređaja i bude sposoban da ih samostalno koristi.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Optoelektronika-pojam i primene. Zračna optika. Aberacije. Optička vlakna. Talasna optika. Polarizacija, interferencija i difrakcija. Furijeova optika. Nelinearna optika-uvod. Svetlosni izvori: diskretni-laser, uskopojasni i širokopojasni. Detektori. Polimerna optoelektronika.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: 1. Snimanje profila Gausovog snopa optičkog talasa - Optika svetlosnog snopa (Zračna optika). 2. Određivanje prečnika difrakcionog proreza ili žice -Talasna optika, CCD. 3. Određivanje vrednosti Veredeove konstante datog kristala - Polarizacija. 4. Određivanje dužine rezonatora He-Ne lasera - Laseri. 5. Optimizacija ulaznog stepena optičkog prijemnika - Detektori.
Literatura
  1. Optoelektronika, P. Matavulj, skripta, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2007.
  2. Optics, E. Hecht, 4ed, Addison Wesley, 2002. ISBN 0-321-18878-0.
  3. Optoelectronics - An Introduction, J. Wilson, J. Hawkes, Prentice Hall Europe,1998. ISBN 0-13-103961-X.
  4. Electro-Optics Handbook, R. Waynant, M. Ediger, McGraw-Hill Inc., 2000. ISBN 0-07-068716-1.
  5. Semiconducting Polymers, G.Hadziioannou, P.F.van Hutten, Wiley-Vch, 1999. ISBN 3-527-29507-0.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i domaći zadaci.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 35
Seminari 0