Navigacija

13E054MAS - Metode analize elektrofizioloških signala

Specifikacija predmeta
Naziv Metode analize elektrofizioloških signala
Akronim 13E054MAS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Primena savremenih računarskih metoda obrade i analize signala na fiziološke signale u cilju dijagnostike i automatske dijagnostike.
Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost primene savremenih računarskih metoda u analizi elektrofizioloških signala, u istraživanju i u kliničkim uslovima; kao i u obradi signala u cilju unapređenja dijagnostike i automatske dijagnostike.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Dinamičke karkteristike elektrofizioloških (EF) signala. Primena Fourier-ove i Laplace-ve transformacije u analizi EF signala. Korelacija, kros-korelacija i autokorelacija. Digitalni filtri i prozorske funkcije u analizi EF signala. Primena Z-transformacije na EF signale. Adaptivni filtri. Model i estimacija stanja. Analiza vremenskih serija. Primena odabranih metoda analize EF signala.
Sadržaj praktične nastave analiza bioloških signala na računarima
Literatura
  1. Dunn S. M., Constantinides A., Moghe P. V. "Numerical methods in biomedical engineering", Elsevier, 2006.
  2. Cohen A., "Biomedical signal processing", Vol. I and II, CRC Press, 2000.
  3. Rangayyan R. M. "Biomedical signal analysis", John Wiley & Sons, 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe sa konsultacijama, samostalne vežbe, primena konkretnih metoda na konkretnim signalima.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari