Navigacija

13E054KLIN - Kliničko inženjerstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Kliničko inženjerstvo
Akronim 13E054KLIN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa kliničkom instrumentacijom i njihovom primenom, kao i sa specifičnostima razvoja medicinske instrumentacije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Položen ispit, urađen projekat i seminarski rad. Savladane tehnike sertifikacije i razvoja kliničke instrumentacije za primenu u dijagnostici, u rehabilitaciji i intenzivnoj nezi.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Medicinski pretvarači. Analiza performansi medicinskih instrumenata. U ređaji u klinikama za rehabilitaciju. Klinička merenja, instrumentacija i biomehanika. Medicinski uređaji u intenzivnoj nezi. Sertifikacija medicinskih uređaja i softvera. Osnove veštačkih organa. Pravci razvoja kliničke instrumentacije: primena VI tehnologija i drugih.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijski rad i praktični rad tj. projekat na temu razvoja i/ili testiranja kliničkog uređaja ili na temu sertifikacije, menadžmenta i etike u radu sa kliničkom instrumentacijom i u kliničkom okruženju.
Literatura
  1. Yadin D. et al. (Eds.). "Clinical engineering", CRC Press, 2003.
  2. Webster J. G. (Ed.). "Medical instrumentation: Application and design", John Wiley & Sons, 2009.
  3. Miljković N. "Metode i instrumentacija za električna merenja", Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2016
  4. Popović D. B. "Medicinska instrumentacija i merenja", Akademska Misao, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, 2014.
  5. Popović D. B., Sinkjaer T. "Control of movement for the physically disabled: control for rehabilitation technology", Springer, 2000.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, rad u laboratoriji. Opcione posete klinikama i kompanijama koje se bave proizvodnjom i distribucijom medicinske opreme.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 60
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti 30
Kolokvijumi 10
Seminari