Navigacija

13E054KLI - Kliničko inženjerstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Kliničko inženjerstvo
Akronim 13E054KLI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima OS3SSO ili OF3SSO, OS3AES ili OF3AES
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa metodama dijagnostike u kliničkim uslovima. Upoznavanje sa specifičnostima rada u kliničkom okruženju u neinvazivnoj dijagnostici. Upoznavanje sa medicinskom tehnologijom za primene u klinici.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Položen ispit i urađen projekat. Savladane tehnike merenja parametara vezanih za kardiovaskularni i disajni sistem, osnovne tehnike medicinskog slikanja i osnovne tehnike terapija
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Merenja u vaskularnom sistemu (pritisak, protok). Merenje telesne temperature. Analiza koncentracije gasova u krvi. Analiza sastava telesnih tečnosti. Testiranje plućnih funkcija (zapremina, brzina protoka vazduha). Dijagnostika na bazi tonova koji potiču iz tela. Pletizmografija. Dijagnostika primenom ultrazvuka. Laser za kliničke primene. Endoskopija. Osnove medicinskog slikanja.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijski rad i praktični projekat razvoja i testiranja kliničkog aparata i njegove primene.
  Literatura
  1. David Yadin "Clinical Engineering (Principles and Applications in Engineering)", BMET Viki
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, individualni rad u Laboratoriji, Posete klinikama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 40