Navigacija

13E054ABS - Analiza biomedicinske slike

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza biomedicinske slike
Akronim 13E054ABS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja u domenu obrade i analize 2D, 3D i 4D biomedicinskih slika kao i metoda koje se primjenjuju za ekstrakciju kvantitativnih parametara primenljivih u kliničkoj praksi kao pomoć kvalitativnom tumačenju slike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da koriste programske pakete za obradu, analizu i vizuelizaciju biomedicinskih slika, razumeju i efikasno kombinuju postojeće algoritme za rešavanje specifičnih problema, ali i razviju nove metode kompjuterski podržane dijagnostike.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e054mam
  Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5UxD9Hl7jRbN2RgDTbA8xtQnWUbmMTuRMx2pMFruOv41%40thread.tacv2/conversations?groupId=029ee51f-7de5-48fd-b2d4-079a2c663d18&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti obrade i poboljšanja medicinskih slika sa različitih modaliteta medicinskog slikanja (radiografija, CT, ultrazvuk, nuklearno medicinsko slikanje, MRI, multimodalni sistemi): metode u prostornom i u frekvencijskom domenu, Wavelet transformacija. Metode registracije. Metode segmentacije. Ektrakcija obeležja i klasifikacija. Pristupi mašinskog učenja. Metode 2D i 3D vizuelizacije.
  Sadržaj praktične nastave Ovladavanje programskom podrškom za algoritme obrade, analize i vizuelizacije biomedicinskih slika. Ilustracija primene algoritama na medicinskim slikama iz otvorenih baza podataka kao i studija dobijenih u saradnji sa kliničkim institucijama.
  Literatura
  1. Paul Suetens, "Fundamentals of Medical Imaging", Cambridge University Press, Second Ed., 2009.
  2. A.P.Dhawan: Medical Image Analysis. Wiley-IEEE Press, Second Ed., 2011.
  3. J.L. Semmlow, B. Griffel, "Biosignal and Medical Image Processing", CRC Press, Taylor&Francis Group, LLC, Third Ed., 2014.
  4. M. Sonka, J.M. Fitzpatrick (Eds.), "Handbook of Medical Imaging, Volume 2. Medical Image Processing and Analysis", SPIE, 2000.
  5. V.J. Schmid, A. Meyer-Baese, "Pattern Recognition in Medical Imaging", Academic Press, Second Ed., 2014.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe na računaru, domaći zadaci i projekat.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 40