Navigacija

13E053SAS - Spektralna analiza signala

Specifikacija predmeta
Naziv Spektralna analiza signala
Akronim 13E053SAS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Digitalna obrada signala
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama metodama spektralne analize signala i estimacije parametara. U planu je rešavanje svih postavljenih teoretskih problema korišćenjem programskog paketa Matlab.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predeta imati osnovna znanja iz oblasti spektralne analize signala (periodogram, Blekman-Tukijeva metoda, parametarske i neparametarske metode estimacije, slučajni procesi itd.), kao i sposobnost da koriste Matlab za rešavanje različitih problema iz ove oblasti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Slučajni procesi. Klasične metode spektralne analze (periodogram, usrednjeni periodogram, metoda Blekman-Tuki-ja). Moderne metode spektrane analize signala. Modeliranje procesa ( AR, MA i ARMA modeli procesa). Spektralna estimacija AR modela: Autokorelacioni metod, Kovarijantni metod, Modifikovani kovarijantni metod, Burg-ov metod. Selekcija reda modela.
Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da tri praktična zadatka realizuju samostalno korišćenjem programskog paketa Matlab.
Literatura
  1. Modern Spectral Estimation: Theory and Application, Steven Kay, Prentice Hall, 1998
  2. Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 časova vežbi sa korišćenjem računara
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 40 Usmeni ispit 60
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0