Navigacija

13E044EMS - Elektronski merni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Elektronski merni sistemi
Akronim 13E044EMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa hardverskim i softverskim osnovama savremenih mernih sistema. Osposobljavanje studenata da analiziraju, projektuju i realizuju analogna i digitalna interfejsna kola i integrišu savremeni računarski bazirani merni sistem. Osposobljavanje studenata da analiziraju programske funkcije i razviju program aplikacije za akviziciju, obradu i prikaz mernih podataka.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog predmeta studenti bi trebalo da umeju da: - analiziraju i projektuju analogna i digitalna interfejsna kola pretvarača i mernih instrumenata - razviju LabVindows/CVI program za prikupljanje i obradu signala i prikaz rezultata merenja na računaru
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Standardne arhitekture mernog sistema. Organizacija softvera. Senzori. Merenje fizičkih veličina. Računarski podržani merni sistemi. Osnovi arhitekture PC računara. Povezivanje mernih sistema preko zajedničke magistrale. Povezivanje mernih sistema preko standardnih komunikacionih interfejsa. Inteligentni merni pretvarači. Distribuirani merni sistemi. Virtuelna instrumentacija. Softver mernih sistema.
Sadržaj praktične nastave Rešavanje zadataka vezanih za merenje fizičkih veličina, obradu signala i rezultata merenja. Korišćenje Measurement & Automation Explorer Korišćenje LabVindows/CVI Senzori i interfejsna kola Merenje temperature pomoću senzora Pt100 Merenje sile pomoću mernih traka Upravljanje instrumentacijom preko IEEE-488 magistrale Povezivanje instrumentacije sa PC računarom pomoću RS-232 i USB interfejsa
Literatura
  1. V.Drndarević, "Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja", Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. V. Drndarević, Predavanja, raspoloživo na http://tnt.etf.rs/~oe4ems/Predavanja.html
  3. E. Doebelin, "Measurement Systems, Application and Design", McGraw-Hill, 1990.
  4. D. Stanković, "Fizičko tehnička merenja - senzori", Beograd, 1997.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 2
Metode izvođenja nastave Predavanja u učionici. Računske vežbe u učionici i računarskoj laboratoriji. Laboratorijske vežbe u laboratoriji za elektroniku.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0