Navigacija

13E043RE - Računarska elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Računarska elektronika
Akronim 13E043RE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa mikroprocesorom i mašinskim programiranjem, kao i osnovnim periferijama mikroprocesora i načinima njihovog hardverskog i softverskog povezivanja sa mikroprocesorom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za projektovanje mikroprocesorskih sistema sa osnovnim periferijama i programiranje sprežnih programa na mašinskom jeziku.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Mikroprocesor 80x86, adresiranje memorija i periferija, vremenski dijagrami, prekidi, kontroler prekida 8259A, tajmeri i brojači, čitanje tajmera i brojača, reset i NMI, DMA prenos, DMA kontroler 8237A, tastatura i digitalni ulazi, debaunsiranje tastature, zaštita spoljašnjih priključaka, LED displej, skaniranje LED displeja, LCD displej, alfanumerički LCD modul, specijalizovane memorije.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: 1) adresiranje podataka i segmentacija memorije, 2) potprogrami i njihovo pozivanje iz glavnog programa, 3) kompajliranje, linkovanje, testiranje i debagovanje programa na mašinskom jeziku korišćenjem potprograma i različitih načina adresiranja.
  Literatura
  1. M. Prokin, "Računarska elektronika", Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. Richard Zurawski, “Embedded Systems Handbook 2-Volume Set (Industrial Information Technology)”, CRC Press, Boca Raton, USA, 2009.
  3. Wayne Wolf, “High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies”, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc. San Francisco, USA, 2010.
  4. P. Marwedel, “Embedded System Design Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things”, Springer Nature, Switzerland, 2018.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0