Navigacija

13E043RE - Računarska elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Računarska elektronika
Akronim 13E043RE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa mikroprocesorom i mašinskim programiranjem, kao i osnovnim periferijama mikroprocesora i načinima njihovog hardverskog i softverskog povezivanja sa mikroprocesorom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za projektovanje mikroprocesorskih sistema sa osnovnim periferijama i programiranje sprežnih programa na mašinskom jeziku.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe3re/
  Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aGQ1FFbauNdb_Fh3Xgh4Is-5vO1ePygofX9E2HluRvw01%40thread.tacv2/conversations?groupId=9684fb72-00da-4359-82db-061b5a566dd6&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Sadržaj teorijske nastave Mikroprocesor 80x86, adresiranje memorija i periferija, vremenski dijagrami, prekidi, kontroler prekida 8259A, tajmeri i brojači, čitanje tajmera i brojača, reset i NMI, DMA prenos, DMA kontroler 8237A, tastatura i digitalni ulazi, debaunsiranje tastature, zaštita spoljašnjih priključaka, LED displej, skaniranje LED displeja, LCD displej, alfanumerički LCD modul, specijalizovane memorije.
  Sadržaj praktične nastave 3 laboratorijske vežbe: 1) adresiranje podataka i segmentacija memorije, 2) potprogrami i njihovo pozivanje iz glavnog programa, 3) kompajliranje, linkovanje, testiranje i debagovanje programa na mašinskom jeziku korišćenjem potprograma i različitih načina adresiranja.
  Literatura
  1. M. Prokin, "Računarska elektronika", Akademska misao, Beograd, 2006.
  2. 2. Wayne Wolf, “High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies”, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc. San Francisco, USA, 2007.
  3. 3. Richard Zurawski, “Embedded Systems Handbook”, CRC Press, Boca Raton, USA, 2006.
  4. 4. P. Marwedel, “Embedded System Design”, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0