Navigacija

13E043AE - Analogna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Analogna elektronika
Akronim 13E043AE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da samostalno analiziraju, projektuju i realizuju linearna i nelinearna analogna elektronska kola sa koncentrisanim parametrima. Osposobljavanje studenata da samostalno vrše merenja na analognim elektronskim kolima. Osposobljavanje studenata da samostalno rešavaju složenije probleme iz oblasti analogne elektronike.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da samostalno analiziraju, projektuju i realizuju linearna i nelinearna analogna elektronska kola sa koncentrisanim parametrima. Studenti će biti osposobljeni da samostalno vrše potrebna merenja na analognim elektronskim kolima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Pojačavači snage. Ispravljači i filtri. Stabilizatori napona. Ocilatori. Astabilni multivibratori. Monostabilni multivibratori. Generatori linearne vremenske baze. Fazno sinhronizovane petlje.
  Sadržaj praktične nastave
  Literatura
  1. Slavoljub Marjanović: "Diskretna i integrisana analogna kola", Naučna knjiga, Beograd
  2. Radivoje Đurić: "Zbirka zadataka iz analogne elektronike", Grafos, 2004
  3. A. S. Sedra, K. C. Smith: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 2003
  4. P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley, 2001
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i vežbe na tabli
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari