Navigacija

13E042OAE - Osnovi analogne elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi analogne elektronike
Akronim 13E042OAE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Elektronika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principom rada pojačavača sa negativnom povratnom spregom u režimu malih signala, kako na niskim, tako i na visokim učestanostima sa uračunavanjem svih parazitnih kapacitivnih efekata i šuma.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za projektovanje elektronskih sklopova sa operacionim pojačavačima i diskretnim tranzistorima i negativnom povratnom spregom, u celom opsegu učestanosti uz minimiziranje uticaja šuma.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://tnt.etf.rs/~oe2oae/
  Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQzXc-8DoQNEMgO25J_bOEarACZKXeFlKS2vyJjuYBDo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d93ad60-3f33-41bf-9285-6382790d099f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Sadržaj teorijske nastave Operacioni pojačavač, prenosna karakteristika, ofseti, režim malih signala. Povratna sprega, kružno pojačanje, pojačanje, ulazna i izlazna otpornost sa reakcijom. Kola sa operacionim pojačavačima: instrumentacioni, integrator, usmerač. Model bipolarnog tranzistora i MOSFET-a na visokim učestanostima, frekvencijske karakteristike. Širokopojasni pojačavači sa naponskim i strujnim procesiranjem. Šum.
  Sadržaj praktične nastave Primeri analize i sinteze osnovnih pojačavačkih kola na niskim i visokim učestanostima. Demonstracija primene analognih kola u sintezi složenijih elektronskih sistema.
  Literatura
  1. S. Marjanović, "Elektronika linearnih kola i sistema", Akademska misao, Beograd, 2002.
  2. S. Lj. Tešić, D. M. Vasiljević, "Osnovi elektronike", Građevinska knjiga, Beograd, 2000.
  3. R. Đurić, "Zbirka zadataka iz analogne elektronike", Grafos internacional, Pančevo, 2004.
  4. A. S. Sedra, K. C. Smith, "Microeletronic Circuits", 5th edition, Oxford University Press, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 50
  Praktična nastava Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari