Navigacija

13E034SS - Satelitski sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Satelitski sistemi
Akronim 13E034SS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa osnovama satelitskih telekomunikacionih i navigacionih sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa studenti postaju upoznati sa funkcionisanjem satelitskih telekomunikacionih i navigacionih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod-tipovi satelitskih sistema, Osnove budžeta linka, orbitalna mehanika, tipovi modulacija i pristupa, Detalnjo razmatranje budžeta linka- performanse celokupnog linka, raspodela spektra prema servisima. Upoznavanje sa sistemima za globalnu navigaciju (GPS, GLONASS, GALILEO, EGNOS , SBAS ).
  Sadržaj praktične nastave Merenje i obrada statičkih i dinamičkih podataka satelitskih navigacionih satelita u realnom vremenu (RTK).
  Literatura
  1. Fundamentals of Astrodynamics and Applications; David A. Valado; Space Technology Library, Second Printing 2004.
  2. Gerard Maral, Michel Bousquet; Satellite communications systems, John Wiley&Sons, LTD,NJ 2004.
  3. Satellite communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003.[3]. Satellite communications; Timothy Pratt, Charles Bostian , Jeremy Allnut; JohnWiley&Sons, NJ 2003.
  4. Pratap Misra and Per Enge, Global positioning system, second edition, Ganga-Jamuna Press, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1 1
  Metode izvođenja nastave 30 časova predavanja, 15 časova za auditorne vežbe. Približno 60 časova samostalnog učenja i vežbanja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 0