Navigacija

13E034RMS - Razvoj mobilnih servisa

Specifikacija predmeta
Naziv Razvoj mobilnih servisa
Akronim 13E034RMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Radio sistemi
    Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovoga kursa je da student ovlada osnovnim konceptima i znanjima za kreiranje rešenja za različite moderne mobilne telekomunikacione platforme, uključujući najpopularnije mobilne operativne sisteme (Android, iOS i/ili Windows). Student se posebno upoznaje sa sledećim: arhitektura mobilnih uređaja, programski jezici, softverski inženjering, dizajn korisničkog interfejsa i distribucija aplikacija.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student može da: - razume jedinstvene aspekte dizajna mobilnih servisa uzimajući u obzir karakteristike mreža i terminala, - dizajnira rešenja u različitim tipovima okruženja, - razvija rešenja uzimajući u obzir mogućnost geolociranja i hardverske senzore, - razume upotrebu programskog intefejsa za razvoj aplikacija mobilnih uređaja, - razvija aplikacije u klijent-server okruženju.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Specifičnosti hardvera mobilnog uređaja (moblni uređaji nasuprot stacionarnih). Upoznavanje i koncepti razvoja servisa za Android mobilne terminale. Upoznavanje i koncepti razvoja servisa za iOS mobilne terminale. Kreiranje i uključivanje Web/Cloud servisa. Mobilni senzori. Bezbednost i upravljanje sigurnošću. Privatnost i etika. Upotrebljivost i dostupnost.
    Sadržaj praktične nastave Predviđeno je da studenti imaju više razvojnih projekata.
    Literatura
    1. J. Iversen, M. Eierman, Learning Mobile App Development, Addison - Wesley, Dec. 2013
    2. Apple, App Development with Swift, Apple Inc. - Education, 2017.
    3. Matt Neuburg, iOS Programing Fundamentals with Swift, 3rd eddition,O'REILLY Media Inc., 2016.
    4. Matt Neuburg, Programing iOS 10, 7th eddition,O'REILLY Media Inc., 2017.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
    Praktična nastava Usmeni ispit
    Projekti
    Kolokvijumi
    Seminari 70