Navigacija

13E034RMS - Razvoj mobilnih servisa

Specifikacija predmeta
Naziv Razvoj mobilnih servisa
Akronim 13E034RMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Radio sistemi
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovoga kursa je da student ovlada osnovnim konceptima i znanjima za kreiranje rešenja za različite moderne mobilne telekomunikacione platforme, uključujući najpopularnije mobilne operativne sisteme (Android, iOS i/ili Windows). Student se posebno upoznaje sa sledećim: arhitektura mobilnih uređaja, programski jezici, softverski inženjering, dizajn korisničkog interfejsa i distribucija aplikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da student može da: - razume jedinstvene aspekte dizajna mobilnih servisa uzimajući u obzir karakteristike mreža i terminala, - dizajnira rešenja u različitim tipovima okruženja, - razvija rešenja uzimajući u obzir mogućnost geolociranja i hardverske senzore, - razume upotrebu programskog intefejsa za razvoj aplikacija mobilnih uređaja, - razvija aplikacije u klijent-server okruženju.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Specifičnosti hardvera mobilnog uređaja (moblni uređaji nasuprot stacionarnih). Upoznavanje i koncepti razvoja servisa za Android mobilne terminale. Upoznavanje i koncepti razvoja servisa za iOS mobilne terminale. Kreiranje i uključivanje Web/Cloud servisa. Mobilni senzori. Bezbednost i upravljanje sigurnošću. Privatnost i etika. Upotrebljivost i dostupnost.
Sadržaj praktične nastave Predviđeno je da studenti imaju više razvojnih projekata.
Literatura
  1. J. Iversen, M. Eierman, Learning Mobile App Development, Addison - Wesley, Dec. 2013
  2. Apple, App Development with Swift, Apple Inc. - Education, 2017.
  3. Matt Neuburg, iOS Programing Fundamentals with Swift, 3rd eddition,O'REILLY Media Inc., 2016.
  4. Matt Neuburg, Programing iOS 10, 7th eddition,O'REILLY Media Inc., 2017.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 70