Navigacija

13E034IPT - IP telefonija

Specifikacija predmeta
Naziv IP telefonija
Akronim 13E034IPT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima none
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa organizacijom i načinom funkcionisanja prenosa govora preko Interneta. Upoznavanje studenata sa konkretnim realizacijama pojedinih proizvođača opreme za IP telefoniju.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti bi trebalo da umeju da: - dizajniraju telefonski sistem baziran na korišćenju tehnologije IP telefonije i da definišu način povezivanja takvog sistema na javnu telefonsku mrežu; - konfigurišu osnovne servise u IP telefonskim sistema proizvođača Cisco
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Kratak istorijat. Osnovne karakteristike algoritama za kompresiju govora. Pregled načina prenosa govora u IP mrežama. Varijante sa proprietery rešenjima (Skype). Garantovanje QoS-a. Osnovne karakteristike i način rada H.323 protokola.
Sadržaj praktične nastave Upoznavanje studenata sa radom na komunikacionoj opremi proizvođača Cisco Systems, Siemens i Asterisk. Samostalna izrada tehničkog rešenja telefonskog servisa na bazi IP protokola za više udaljenih lokacija.
Literatura
  1. SIP: Understanding the Session Initiation Protocol, Second Edition, Alan B. Johnston - Artech House, 2004.
  2. IP Telephony with H.323: Architectures for Unified Networks and Integrated Services, Vineet Kumar, Markku Korpi, Senthil Senqodan – Wiley
  3. www.cisco.com
  4. www.asterisk.org
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i praktični rad sa komunikacionim uređajima u laboratoriji. Na kraju predavanja studenti samostalno rade projekat dizajniranja telefonskog sistema kompanije koja obuhvata više udaljenih lokacija i povezivanje na javnu telefonsku mrežu
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari 0