Navigacija

13E033OTG - Osnovi telekomunikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi telekomunikacija
Akronim 13E033OTG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon kursa, studenti postaju upoznati sa osnovnim temama u oblasti analognih i digitalnih telekomunikacija, principima prenosa signala, kriterijumima kvaliteta i ograničenja sistema i sa kakakteristikama telekomunikacionih sistema u elektroenergetici.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Model telekomunikacionog sistema. Osnovi teorije informacija i kodiranja. Spektralna analiza signala. Realni signali. Slučajan šum. A/D konverzije. Analogne i digitalne modulacije, principi prenosa signala, višestruki pristup. Kriterijumi kvaliteta i ograničenja sistema. Principi telekomunikacionih mreža. Pregled telekomunikacionih sistema koji se koriste u elektroenergetici: PLC, GPS, funkcionalni radio sistemi, SCADA.
  Sadržaj praktične nastave Računski zadaci i laboratorijske vežbe iz obrađivanih tema.
  Literatura
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Shahidehpour M: Communications and Control in Electric Power Systems, John Wiley&Sons, 2003, London.
  3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd.
  4. Praktikum za laboratorijske vežbe.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe. Domaći zadaci u formi pisanja eseja, projekata (po izboru) i računskih zadataka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0