Navigacija

13E014PREP - Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona
Akronim 13E014PREP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Predmet mogu birati studenti koji prate ili su pratili predmet Regulacija elektromotornih pogona
  Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni cilj kursa je da se kroz praktičan rad u laboratoriji prouči ponašanje regulisanih pogona (u statičkim i dinamičkim režimima) sa jednosmernim motorom sa nezavisnom pobudom i trofaznim asinhronim motorom. Posebna pažnja posvećena je davačima za merenje električnih veličina u elektromotornim pogonima (struje i napona), davačima mehaničkih veličina (pozicije i brzine), kao i davačima za merenje procesnih veličina u industrijskim primenama regulisanih elektromotornih pogona. U radu na vežbama koristi se savremena oprema, koja nam je u ovom trenutku dostupna i najsavremenije metode analize sistema kakvi su regulisani elektromotorni pogoni.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Znanja potrebna pri korišćenju, upravljanju i projektovanju regulisanih pogona sa jednosmernim motorom sa nezavisnom pobudom i trofaznim asinhronim motorom.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta http://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/index1.htm
  Sadržaj teorijske nastave U okviru predmeta nije predviđena teorijska nastava. Predmet uvodi u primenu teoriju koja se izučava u okviru predmeta Regulacija elektromotornih pogona.
  Sadržaj praktične nastave Praktikum se sastoji od šest laboratorijskih vežbi. 1. Regulisani elektromotorni pogon sa jednosmernim motorom: - regulacija momenta, - regulacija struje indukta, - regulacija brzine, - četvorokvadrantni rad. 2. Regulisani elektromotorni pogon sa jednosmernim motorom sa slabljenjem polja. 3. Regulisani elektromotorni pogon sa vektorski upravljanim asinhronim motorom: - regulacija momenta, - regulacija brzine. 4. Regulisani elektromotorni pogon sa direktnom kontrolom momenta asinhronog motora: - regulacija momenta, - regulacija brzine. 5. Regulacija pozicije. 6. Regulacija procesnih (tehnoloških) veličina u industrijskim primenama elektromotornih pogona (Drive in the loop simulator).
  Literatura
  1. Laboratorijske vežbe iz regulacije elektromotornih pogona – pomoćni udžbenik u elektronskom obliku, dostupan studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  2. Uputstva za upotrebu korišćenih energetskih pretvarača i softvera koji se koriste u okviru vežbe, dostupni studentima na sajtu www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 60 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0