Navigacija

13E013SAE - Softverski alati u elektroenergetici

Specifikacija predmeta
Naziv Softverski alati u elektroenergetici
Akronim 13E013SAE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa namenom, vrstom, mogućnostima i osnovama primene softverskih alata koji se koriste u elektroenergetici. Osposobljavanje studenata da samostalno koriste aktuelne programe za obradu i analizu podataka, kao i za izradu tekstualne i grafičke dokumentacije. Osposobljavanje studenata za pripremu i sprovođenje simulacija dinamičkih sistema, električnih kola i korišćenje programa za numeričku simulaciju. Upoznavanje studenata sa softverima za podešavanje parametara i praćenje rada sofisticiranih uređaja koji se koriste u elektroenergetici. Upoznavanje studenata sa softverima za upravljanje i nadzor sistema i procesa.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za korišćenje softverskih alata za pripremu tehničke dokumentacije. Osposobljavanje studenata za razumevanje i korišćenje drugih softverskih alata (alata za istraživanje, razvoj i automatizaciju tehnoloških procesa), koji imaju primenu u elektroenergetici.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uvod. Korisnički softver, licence, vlasnički i slobodni softver. Osnove programa za obradu teksta, tabelarne proračune i prezentacije – korišćenje MS Office ili OpenOffice paketa. Matlab – Data Acquisition Toolbox, Instrument Control Toolbox. Osnovno o Hardware-in-the-loop simulaciji. Osnovne informacije o alatima za generisanje mikroprocesorskog koda i za simulaciju i emulaciju digitalnih signalnih procesora (DSP). Primer programa za simulaciju električnih kola (Spice), unošenje šema, pokretanje simulacije, prikaz i analiza rezultata. Osnovne informacije o FEM alatima - primena u elektroenergetici. Eplan. Namena, mogućnosti. Izrada grafičke dokumentacije (otvaranje projekta, unošenje elemenata, i njihovo povezivanje), kreiranje pratećih dokumenata projekta (specifikacije i liste). Osnovne informacije o programima za izradu tehničkih crteža - MS Visio i Autocad - sa primenom u elektroenergetici. Osnove programa za podešavanje parametara i praćenje rada sofisticiranih uređaja u elektroenergetici. Osnovni načini povezivanja, komunikacioni protokoli. Programi za upravljanje i nadzor procesa i sistema – SCADA-e. Mogućnosti (akvizicija podataka, trendovi, dijagnostika), ograničenja i načini implementacije.
    Sadržaj praktične nastave Osnovne radnje sa programima Word, Excel i PowerPoint. Prikaz pripreme jednog laboratorijskog izveštaja, semestralnog rada i prezentacije rada. Demonstracija Matlab Data Acquisition Toolbox- a i Instrument Control Toolbox-a. Primeri primene alata za generisanje DSP koda, simulaciju i emulaciju DSP. Spice – Primeri simulacije elektronskih naprava. Primer primene FEM alata za proračun sporopromenljivog magnetskog i električnog polja u elektroenergetskim uređajima. Eplan – demonstracija mogućnosti, unos informacija o projektu, pregled informacija na strani – okvir, tabela. Unošenje elemenata, prelaz sa strane na stranu, kros-reference elemenata i veza. MS Visio i Autocad - Primeri izrade tehničkih crteža. SCADA sistemi – demonstracija složenih postrojenja, udaljeni pristup, prikaz arhiviranih veličina, trendovi.
    Literatura
    1. Stojković Z., Mikulović J., Stojanović Z.: Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd, 2006.
    2. David Bailey, Edwin Wright, Practical SCADA for industry, Newnes – Elsevier, 2003.
    3. Korisnička uputstva za Matlab Data Acquisition Toolbox i Instrument Control Toolbox, Korisničko uputstvo za Spice.
    4. Eplan Education for students – Help and manual, EPLAN Software & Service, 2011
    5. Radaković Z., Jovanović, M.: Zbirka zadataka iz elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 1996.
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 2
    Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije, prezentacije, praktične vežbe.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0