Navigacija

13D111VS - Virtuelna stvarnost

Specifikacija predmeta
Naziv Virtuelna stvarnost
Akronim 13D111VS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima i tehnologijama virtuelne stvarnosti koji pospešuju interakciju čoveka sa računarom i istraživanje kompleksnih sistema, skupova podataka ili iskustava, uz mogućnost sticanja praktičnog znanja kroz razvoj scenarija i prototipskih aplikacija primenom platformi za razvoj igara i deskriptivnih jezika za opis 3D objekata i scena.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje znanja potrebnih za primenu virtuelne stvarnosti u istraživačkim, naučnim i tehničkim primenama, uz dublje upoznavanje sa određenim praktičnim aspektima implementacije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Interakcija čovek-mašina; principi kreiranja korisničkog interfejsa; paradigme virtuelnih okruženja; primene virtuelne stvarnosti; faktori ljudske percepcije i tehnologije; ulazni i izlazni uređaji; 3D računarska grafika u realnom vremenu; kreiranje scena i simulacija; alati i platforme; kolaborativna i distribuirana virtuelna stvarnosti; socijalni efekti.
   Sadržaj praktične nastave Zajedničko koncipiranje i razrada praktičnog scenarija ili teme projekta; upućivanje u relevantne koncepte, pristupe, sredstva i literaturu; praćenje i diskusija rešenja, rezultata i mogućih poboljšanja tokom rada na projektu i njegovog dokumentovanja.
   Literatura
   1. Virtual Reality Technology, Second Edition with CD-ROM Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet ISBN: 0-471-36089-9 Wiley-IEEE Press; 2 edition (June, 2003)
   2. Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design R. Sherman, Alan Craig Series:Morgan Kaufmann series in computer graphics and geometric modeling Morgan Kaufmann; 1st edition (September, 2002) ISBN: 1558603530
   3. Brooks Jr., F. P., "What's Real About Virtual Reality?", IEEE Computer Graphics And Applications, 19(6), 16, 1999
   4. Hayward V, Astley OR, Cruz-Hernandez M, Grant D, Robles-De-La-Torre G. Haptic interfaces and devices. Sensor Review 24(1), pp. 16-29, 2004
   5. Java 3D Official Home Page - The Java 3D community source project, https://java3d.dev.java.net/
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Neposredni rad sa studentima na rešavanju praktičnih pitanja koja se javljaju tokom implementacije rešenja koja koriste virtuelnu stvarnost
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 50