Navigacija

13D111TCP - TCP/IP arhitektura

Specifikacija predmeta
Naziv TCP/IP arhitektura
Akronim 13D111TCP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Naprednih elemenata funkcionisanja TCP/IP protokola, tehnologojia i principa rada Interneta, stečno kroz istraživački rad.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje naprednih elemenata funkcionisanja TCP/IP protokola, tehnologija i principa rada Interneta. Upoznavanje sa metodologijom sprovođenja istraživačkog rada. Sticanje iskustva u sprovođenju eksperimenata i analizi rezultata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Praćenje perfomansi i otkaza računarskih mreža i servisa. Upravljanje računarskim mrežama. Automatizacija otkrivanja topologije mreže i mrežnih uređaja. Analiza podataka o mrežnim aktivnostima i stanju mrežnih elemenata. Tehnike optimizacije rutiranja i izbegavanja zagušenja. Sigurnost u računarskim mrežama.
   Sadržaj praktične nastave Studijski istraživački rad i sprovođenje eksperimenata uz superviziju mentora.
   Literatura
   1. Internetworking with TCP/IP, Douglas Comer, Prentice Hall, Fifth edition 2006.
   2. Computer Networks, Fourth Edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, Fourth edition.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Neposredni rad sa studentima kroz mentorski nadzor i konsultacije pri sprovođenju studijskog istraživačkog rada i eksperimenata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50