Navigacija

13D111TCP - TCP/IP arhitektura

Specifikacija predmeta
Naziv TCP/IP arhitektura
Akronim 13D111TCP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Napredno poznavanje funkcionisanja Interneta
   Ishodi učenja (stečena znanja) Napredno poznavanje funkcionisanja Interneta
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave BGP routing protokol i organizacija Interneta. Kvalitet servisa QoS. Mere performansi , merenje saobraćaja, označavanje paketa, tehnike izbegavanja zagušenja. Prenos multimedije preko TCP/IP mreža. Multicast. Virtuelne privatne mreže - MPLS , virtuelne privatne mreže - IPsec, IPsec skup protokola.Topologije VPN. Nadgledanje mreža, napredne Layer 2 tehnologije, wireless mreže.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Internetworking with TCP/IP, Douglas Comer, Prentice Hall, Fifth edition 2006.
   2. Computer Networks, Fourth Edition, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall, Fourth edition.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Oralna predavanja i vežbe sa učešćem studenata
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0