Navigacija

13D111SSR - Softverski sistemi za rad u realnom vremenu

Specifikacija predmeta
Naziv Softverski sistemi za rad u realnom vremenu
Akronim 13D111SSR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se studenti upoznaju sa specifičnostima softverskih sistema kod kojih je pored logičke ispravnosti od izuzentog značaja i brzina odgovora sistema
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su pripremljeni za projektovanje i implementaciju složenih i pouzdanih sistema koji rade u realnom vremenu
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave • Uvodne napomene • Najvažniji aspekti softverskih sistema koji rade u realnom vremenu • Arhitektura sistema ya rad u realnom vremenu • Smanjenje osetljivosti na greške • Operativni sistemi za rad u realnom vremenu • Živorni ciklus sistema koji rade u realnom vremenu • UML i njegova primena u sistemima za rad u realnom vremenu • Programski jezici za primene u realnom vremenu,
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Alan Burns and Andy Wellings, “Real-Time Systems and Programming Languages” Addison Wesley 2001, ISBN: 0201729881
   2. Laplante, P.A., Real-Time Systems Design and Analysis, 2nd edition, IEEE Computer Society, 1997. ISBN 0-7803-3400-0
   3. Bruce Powel Douglass, “Real-time UML”, Addison-Wesley, 1998
   4. Jane W. S. Liu, Real-time Systems, Prentice Hall, 2000
   5. Sanja Vraneš, Programiranje u realnom vremenu, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2000
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave mentorska nastava.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30