Navigacija

13D111RMS - Razvoj mikroprocesorskog softvera

Specifikacija predmeta
Naziv Razvoj mikroprocesorskog softvera
Akronim 13D111RMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa razvojem mikroprocesorskog i mikrokontrolerskog softvera za namenske uređaje i upravljačke sisteme na višim programskim jezicima. Savladavanje kompleksnosti razvoja mikroprocesorskog i mikrokontrolerskog softvera za savremene uređaje. Kontrola grešaka, rizika i otkaza. Planiranje projekta.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekivani ishod jeste sposobnost polaznika da analizira problem, odabere odgovarajući operativni sistem, programski jezik i razvojno okruženje, kao i da projektuje i kodira namenski mikroprocesorski ili mikrokontrolerski softver za odabranu softversku platformu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Razvojno okruženje: simulator, emulator, cross-compiler, debugger. Specifičnosti programiranja za mikroprocesorske i mikrokontrolerske sisteme, uloga beskonačne petlje. Procesor i memorija: inicijalni testovi i validacija. Kontrolni i statusni registri, tajmeri. Pisanje drajvera i obrada prekida. Serijska komunikacija. Operativni sistemi za rad u realnom vremenu. Multitasking i upravljanje procesima.
   Sadržaj praktične nastave Izrada samostalnog projekta sa prezentacijom.
   Literatura
   1. Michael J. Pont, Embedded C, Addison-Wesley, April 2002.
   2. Michael Barr, Programming Embedded Systems in C and C ++, O'Reilly & Associates, 1999.
   3. Thomas Schultz, C And The 8051, 3rd Edition, Pagefree Pub Inc, June 2004.
   4. Chris Wright, Andrew Sloss, Dominic Symes, John Rayfield, Arm System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Morgan Kaufmann Pub., March 2004.
   5. Tammy Noergaard, Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, Elsevier, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, samostalni projekat
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70