Navigacija

13D111OPA - Odabrana poglavlja iz arhitekture računarskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz arhitekture računarskih sistema
Akronim 13D111OPA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima računarskih sistema zasnovanih na različitim nivoima paralelizama (instrukcijski nivo, nivoa podataka, nivo niti, nivo računskih centara).
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju koncepte računarskih sistema zasnovanih na različitim nivoima paralelizama; koriste literaturu radi daljeg izučavanja ove oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Instrukcijski nivo paralelizma. Cena skokova. Hazardi podataka. Predviđanja. Paralelizam nivoa podataka. Vektorski, SIMD i grafički procesori. Paralelizam nivoa niti. Centralizovana deljiva memorija. Distribuirana deljiva memorija. Sinhronizacija. Konsistencija. Računari računskih centara. Programski model. Fizička infrastruktura. Domenska arhitektura. Računanje u oblaku.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Hennessy, Patterson, Computer Architecture. A Quantitative Approach (6th Edition), Morgan Kaufmann, 2017.
   2. Patterson, Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware-Software Interface (5th Edition), Morgan Kaufmann, 2013.
   3. M. Flynn, Computer Architecture, Pipelined and paralle processor design, Jones and Bartlett Publishers, Inc. USA, 1995.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 50
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0