Navigacija

13D111OOA - Objektno orijentisana analiza i projektovanje

Specifikacija predmeta
Naziv Objektno orijentisana analiza i projektovanje
Akronim 13D111OOA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Ne postoji formalan uslov, ali je očekivano da student poznavaje gradivo predmeta "Projektovanje softvera".
   Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje i primena principa i naprednih elemenata objektno-orijentisane analize i metodologije projektovanja softvera.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Veština projektovanja kompleksnih softverskih arhitektura. Umeće planiranja i vođenja kompleksnih softverskih projekata. Sposobnost učešća u naučno-istraživačkom radu u domenu objektno-orijentisane analize zahteva i modeliranja softvera primenom grafičkih notacija i projektnih uzoraka.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Elementi objektnog modela. Uporedna analiza jezika objektne orijentacije: C++, Java, C#, Ada i drugi. Proces, principi i pragmatika razvoja OO softvera. OO analiza. Projektovanje upravljano modelom. UML 2 notacija i konstrukcija dijagrama. Izvršni modeli, akciona semantika i akcioni jezici. Projektni uzorci strukture, ponašanja i kreiranja. Heuristike OO projektovanja.
   Sadržaj praktične nastave Nema praktične nastave.
   Literatura
   1. Booch, G., "Object-Oriented Analysis and Design with Applications", 3rd ed., Addison-Wesley, 2007.
   2. Rumbaugh, J., Jacobson, I., Booch, G., "The Unified Modeling Language Reference Manual", 2nd ed., Addison-Wesley, 2004.
   3. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I., "The Unified Modeling Language User Guide", 2nd ed. Addison Wesley, 2005.
   4. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software", Addison-Wesley, 1995.
   5. Riel, A.J., "Object-oriented Design Heuristics", Addison-Wesley Longman, Inc.,1996.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave mentorski
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti 25
   Kolokvijumi
   Seminari 25