Navigacija

13D111MMS - Multimedijalni sistemi - odabrana poglavlja

Specifikacija predmeta
Naziv Multimedijalni sistemi - odabrana poglavlja
Akronim 13D111MMS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je opis načina na koji se multimedijalna informacija zahvata, obrađuje i prikazuje; uvođenje standarda kvaliteta (QoS) u domen multimedija; prikaz multimedijalnih operativnih sistema i medijskih servera, prikaz načina prenosa multimedijalnih podataka preko računarskih mreža, prikaz grupne multimedijalne komunikacije (CSCW) i načina sinhronizacije, tehnike digitalnih prava.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sposobnost da se opišu i realizuju različiti multimedijalni alati i načini na koji se koriste, analizira odnos strukture alata i zahteva u vezi različitih nivoa kvaliteta (QoS), utvrde karakteristike različitih tokova medijskih podataka, upoređuju i razlikuju mrežni protokoli i opušu mehanizmi koji garantuju traženi kvaliteta medija, rad sa tehnikama digitalnih prava.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Multimedijalni standardi. Audio. Video. Kvalitet servisa (QoS). Multimedijalni operativni sistemi. Medijski serveri. Računarske mreže. Multimedijalna komunikacija. Grupna komunikacija (CSCW). Sinhronizacija. Menadžment i tehnike digitalnih prava.
   Sadržaj praktične nastave Praktična realizacija odabranog zadatka i publikovanje postignutih rezultata.
   Literatura
   1. Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, "Multimedia Systems", Springer
   2. Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, "Media Coding and Content Processing", Springer
   3. K. R. Rao, Zoran S. Bojkovic, D. A. Milovanovic, “Introduction to Multimedia Communications”, Wiley.
   4. Ze-Nian Li and M. S. Drew, “Fundamental of Multimedia”, Pearson Education.
   5. Free Halshal, ‘Multimedia Communications’, PEA.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Nastava se odvija u obliku predavanja ili u obliku pojedinačnih konsultacija po nastavnim jedinicama. Istraživački deo obuhvata prikupljanje i proučavanje relevantne literature sa sopstvenim kritičkim osvrtom u obliku seminarskog rada pogodnog za publikovanje. Praktični deo obuhvata realizaciju konkretnog zadatka.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50