Navigacija

13D111MMR - Modelovanje i merenje računarskih performansi

Specifikacija predmeta
Naziv Modelovanje i merenje računarskih performansi
Akronim 13D111MMR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa modeliranjem, simulacijom i merenjem performansi računarskog sistema, kao i izborom opterećenja. Rad sa realnim opterećenjima i karakterističnim programima (benchmarks) - SPEC, Splash, TPC-App. Analiza performansi kod transakcionog procesiranja. Poređenje simulacione, merne i analitičke tehnike kao evaluacionih postupaka u procesu istraživanja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Sticanje sposobnosti samostalnog modeliranja računarskog sistema, sa ciljem unapređenja odnosa performansi i cene. Sticanje veštine izrade složenijih simulacionih modela, pisanja i testiranja simulatora za potrebe istraživanja. Sposobnost analize problema i adekvatnog izbora mernih (benchmark) programa ili generisanja veštačkog opterećenja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Statistička teorija, značenje sredina, teorija rangiranja. Planiranje analize i vođenje eksperimenta. Tumačenje rezultata. Alati za monitorisanje i merenje u računarskim sistemima. Karakterizacija opterećenja. Metodologija generisanja veštačkih adresnih tragova. Korišćenje raspoloživih adresnih tragova. Primena na multiprocesorske sisteme sa zajedničkom memorijom.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Raj Jain, The Art of Computer Systems Performance Evaluation, 1991, John Wiley & Sons.
   2. David Lilja, Measuring Computer Performance, 2000, Cambridge.
   3. John Eeckhout, Performance Evaluation and Benchmarking, 2006, CRC Press.
   4. Mieghem, Performance Analysis of Communications Networks and Systems, 2006, Cambridge.
   5. Protić, J., Tomašević, M., Milutinović V., Distributed Shared Memory: Concepts and Systems, IEEE Computer Society Press, Los Alamitos, California, USA, 1998.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja i samostalni projekat
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70