Navigacija

13D111APS - Arhitekture za podršku softverskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitekture za podršku softverskim sistemima
Akronim 13D111APS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Produbljivanje znanja u vezi arhitekture računarskih sistema. Analiza savremenih softverskih sistema sa ciljem da se utvrde potrebne karakteristike arhitekture računarskog sistema u cilju postizanja optimalnih performansi. Analiza postojećih rešenja i mogućnosti njihovog unapređenja. Analiza različitih računarskih sistema u kontekstu troškova posedovanja i upotrebe sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti nakon ovoga kursa biti sposobni da: - za zadati softverski sistem prepoznaju potrebe za konkretnim mogućnostima arhitekture računarskog sistema, - za zadati skup različitih arhitektura računarskih sistema i zadati softverski sistem, odaberu najoptimalniju arhitekturu koja zadovoljava zahteve.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Arhitekture za ubrzavanje sistemski programa. Arhitekture za ubrzavanje aplikativnih programa. Moderne paradigme programiranja. Klasifikacija arhitektura i analiza svih klasa. Analiza interfejsa između softvera i hardvera.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Victor Eijkhout, Introduction to High-Performance Scientific Computing, 2019.
   2. Christian Bischof, Parallel computing: Architectures, algorithms, and applications, IOS Press, 2008.
   3. Kirk, David B., W. Hwu Wen-Mei, Programming massively parallel processors: a hands-on approach, Morgan kaufmann, 2016.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, samostalan rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50