Navigacija

13D111APS - Arhitekture za podršku softverskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitekture za podršku softverskim sistemima
Akronim 13D111APS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima
   Ciljevi izučavanja predmeta Produbljivanje znanja u vezi arhitekture računarskih sistema. Analiza savremenih softverskih sistema sa ciljem da se utvrde potrebne karakteristike arhitekture računarskog sistema u cilju postizanja optimalnih performansi. Analiza postojećih rešenja i mogućnosti njihovog unapređenja. Analiza različitih računarskih sistema u kontekstu troškova posedovanja i upotrebe sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da će studenti nakon ovoga kursa biti sposobni da: - za zadati softverski sistem prepoznaju potrebe za konkretnim mogućnostima arhitekture računarskog sistema, - za zadati skup različitih arhitektura računarskih sistema i zadati softverski sistem, odaberu najoptimalniju arhitekturu koja zadovoljava zahtjeve.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Arhitekture za ubrzavanje sistemski programa. Arhitekture za ubrzavanje aplikativnih programa. Moderne paradigme programiranja. Klasifikacija arhitektura i analiza svih klasa. Analiza interfejsa između softvera i hardvera.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. V. Milutinovic, INFRASTRUCTURE FOR E-BUSINESS ON THE INTERNET, Kluwer, USA (best seller);
   2. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, E-COMMERCE: Business, Technology, Society, second edition Pearson Education, Addison-Wesley, USA, 2004;
   3. Reza B'Far, MOBILE COMPUTER PRINCIPLES, Cambridge University Press, UK;
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, samostalan rad.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 50