Navigacija

13D091UNR - Uvod u naučni rad

Specifikacija predmeta
Naziv Uvod u naučni rad
Akronim 13D091UNR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata za samostalno istraživanje i rad u istraživačkom timu. Objavljivanje rezultata istraživanja u naučnim časopisima i prezentacija naučnog rada na konferencijama i seminarima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti bi trebalo da umeju da: propreme rad za objavljivanje u naučnom časopisu; prikažu svoja istraživanja na naučnim konferencijama; oforme doktorsku tezu; pripreme seminar o problemu koji istrtažuju; uspešno komuniciraju sa redaktorima i recenzentima naučnih časopisa.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Karakteristike naučnog rada. Naučno delo: autori, urednici, recenzenti. Pisanje naučnog članka: izbor publikacije, plan rada, revizija rukopisa. Komponente naučnog članka. Slanje rukopisa na publikovanje. Etika naučnog rada: greške u nauci, prevare u nauci i autorska prava. Kako napisati predgledni članak, konferencijsko saopštenje, doktorsku tezu? Priprema usmenog izlaganja.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Zoran V. Popović: Kako napisati i objaviti naučno delo, Akademska misao beograd, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Usmena predavanja ili mentorski rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0