Navigacija

13D081PS - Primenjena statistika

Specifikacija predmeta
Naziv Primenjena statistika
Akronim 13D081PS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Verovatnoća i statistika minimalno na nivou 15-časova predavanja
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa standardnim i specifičnim metodama statističke obrade podataka i rezultata merenja, sa posebnim osvrtom na primene u akustici. Po završetku kursa student će biti osposobljen za rad sa standardnim statističkim softverom (tipa SPSS ili sličnim), uz razumevanje procedura i značenja dobijenih rezultata. Biće u mogućnosti da analizira jednodimenzionalne i višedimenzionalne podatke, da korsti različite metode u zavisnosti od veličine uzorka.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Student će moći da koristi stečena znanja u radu sa konkretnim podacima i da primeni standardne statističke procedure.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Predstavljanje podataka. Mere lokacije i rasejanja. Verovatnoća, slučajne promenljive. Normalna raspodela. Koeficijent korelacije. Linearna regresija. Ocene parametara. Intervali poverenja. Testiranje hipoteza. Neki posebni metodi.
    Sadržaj praktične nastave
    Literatura
    1. Milan Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska Misao Beograd 2010
    2. D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    6
    Metode izvođenja nastave Mentorska nastava, semestralni rad, klasični ispit
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
    Praktična nastava Usmeni ispit
    Projekti
    Kolokvijumi
    Seminari 30