Navigacija

13D081PS - Primenjena statistika

Specifikacija predmeta
Naziv Primenjena statistika
Akronim 13D081PS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Verovatnoća i statistika minimalno na nivou 15-časova predavanja
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa standardnim i specifičnim metodama statističke obrade podataka i rezultata merenja, sa posebnim osvrtom na primene u akustici. Po završetku kursa student će biti osposobljen za rad sa standardnim statističkim softverom (tipa SPSS ili sličnim), uz razumevanje procedura i značenja dobijenih rezultata. Biće u mogućnosti da analizira jednodimenzionalne i višedimenzionalne podatke, da korsti različite metode u zavisnosti od veličine uzorka.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Student će moći da koristi stečena znanja u radu sa konkretnim podacima i da primeni standardne statističke procedure.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Predstavljanje podataka. Mere lokacije i rasejanja. Verovatnoća, slučajne promenljive. Normalna raspodela. Koeficijent korelacije. Linearna regresija. Ocene parametara. Intervali poverenja. Testiranje hipoteza. Neki posebni metodi.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Milan Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska Misao Beograd 2010
   2. D.C. Montgomery, G.C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, Wiley, 2010
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorska nastava, semestralni rad, klasični ispit
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30