Navigacija

13D071MEM - Memristori i memristivni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Memristori i memristivni sistemi
Akronim 13D071MEM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Izlaganje koncepta, tehnologije, i matematičkog modelovanja memristora i memristivnih sistema. Predstavljanje primena memristora u raznim oblastima elektrotehnike. Obezbeđivanje osnova za projektovanje električnih kola utemeljenih na memristorima.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje načina rada i modela memristora. Prepoznavanje primena memristora i odgovarajućih tehnoloških zahteva. Projektovanje električnih kola utemeljenih na memristorima sintezom, podešavanjem i optimizacijom. Verifikacija projekata utemeljenih na memristorima i potvrde koncepta kompjuterskim simulacijama.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Memristor kao nova nanoelektronska naprava. Osnovi teorije, analize i modelovanja memristora. Memristivne naprave i primene, kao što su logička kola, memorije, oscilatori, i aktivni filtri. Emulatori memristora. Memristivne neuralne mreže. RF/mikrotalasna primena memristora.
   Sadržaj praktične nastave Simulacija na računaru. Izrada laboratorijskog prototipa.
   Literatura
   1. Sundarapandian Vaidyanathan, Christos Volos (Editors), Advances in Memristors, Memristive Devices and Systems, Springer, 2017.
   2. Ioannis Vourkas, Georgios Ch. Sirakoulis, Memristor-Based Nanoelectronic Computing Circuits and Architectures, Springer, 2016.
   3. Ahmed G. Radwan, Mohammed E. Fouda, On the Mathematical Modeling of Memristor, Memcapacitor, and Meminductor, Springer, 2015.
   4. Ronald Tetzlaff (Editor), Memristors and Memristive Systems, Springer, 2014.
   5. Andrew Adamatzky, Leon Chua (Editors), Memristor Networks, Springer, 2014.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 50
   Projekti 50
   Kolokvijumi
   Seminari