Navigacija

13D071ME - Mikrotalasna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrotalasna elektronika
Akronim 13D071ME
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa naprednom teorijom i tehnikama projektovanja i optimizacije linearnih i nelinearnih mikrotalasnih aktivnih kola sa akcentom na efikasnoj i kompetentnoj upotrebi modernih CAD alata. Projektovanje aktivnog mikrotalasnog kola sa izradom prototipa i merenjem relevantnih parametara. Uvod u istraživački rad.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje za projektovanje složenijih mikrotalasnih aktivnih kola. Osposobljavanje za samostalan istraživački rad.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Mikrotalasni poluprovodnički elementi. Anliza nelinearnih mikrotalasnih kola: analiza u vremenskom domenu i harmonik balans analiza. Mikrotalasni pojačavači. Pojačavači malih signala i nelinearni pojačavači. Napredne tehnike projektovanja i optimizacije složenih mikrotalasnih kola. Oscilatori. Mešači. Umnožači učestanosti. Sintetizatori učestanosti. Modulatori. Mikrotalasna integrisana kola.
   Sadržaj praktične nastave Studentski projekti. Analiza i prezentacija publikovanih radova.
   Literatura
   1. D. Pozar, Microwave Engineering, New York: Wiley, 2011.
   2. R. Gilmore and L. Besser, Practical RF Circuit Design for Modern Wireless Systems, Volume II: Active Circuits and Systems, Norwood: Artech House, 2003.
   3. G. Gonzalez, Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design, New York: Prentice Hall, 1997.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja i konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70