Navigacija

13D071EKI - Elektromagnetska kompatibilnost i integritet signala

Specifikacija predmeta
Naziv Elektromagnetska kompatibilnost i integritet signala
Akronim 13D071EKI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Dublje razumevanje problema elektromagnetske kompatibilnosti i integriteta signala. Osposobljavanje za samostalan naučnoistraživački rad.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za projektovanje kola i uređaja koji ispunjavaju uslove elektromagnetske kompatibilnosti i za projektovanje brzih digitalnih veza.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Modelovanje izvora smetnji, prenosnih puteva i sprezanja sa smetnjama. Kompromitujuće elektromagnetsko zračenje. Elektromagnetski impuls nuklearne eksplozije. Parazitne rezonancije. Principi projektovanja brzih digitalnih veza. Višeprovodnički vodovi i višeslojne štampane ploče. Pakovanje. Distribucija takta. Distribucija napajanja.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Johnson, H., Graham, M., High-Speed Signal Propagation: Advanced Black Magic, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2003.
   2. Dally, W.J., Poulton, J.W., Digital Systems Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1998.
   3. T. Williams, EMC for Product Designers, Newness, Oxford, UK, 2007.
   4. A. Đorđević, D. Olćan, Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti, Akademska misao, Beograd, 2012.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja, samostalan istraživački rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 70