Navigacija

13D071APR - Antene i prostiranje radiotalasa

Specifikacija predmeta
Naziv Antene i prostiranje radiotalasa
Akronim 13D071APR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Mikrotalasna tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa naprednim konceptima iz oblasti antena i prostiranja.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje principa rada antena i osposobljavanje za korišćenje tih principa u analizi i sintezi antena i antenskih sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Prijemne i predajne antene: osnovne i posebne osobine i metode analize. Žičane antene. Antene sa putujućim talasom. Planarne antene. Komplementarne antene. Antenski nizovi. Antene u obliku zračećih otvora. Antenski radomi. Kola za prilagođenje i napajanje. Slabljenje u slobodnom prostoru. Površinski talas. Prostorni talas. Troposferski talas. Difrakcija talasa. Prostiranje talas kroz jonosferu.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Momčilo B. Dragović - Antene i prostiranje radio talasa – 3. izdanje, Akademska misao, 2003.
   2. Constantine A. Balanis – Antenna Theory and Design – 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2005.
   3. Thomas A. Milligan – Modern Antenna Desing – 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2005.
   4. John D. Kraus, Ronald J. Marhefka – Antennas for all Applications – 3rd Edition, McGraw Hill, 2002.
   5. Robert J. Mailloux – Phased Array Antenna Handbook – 2nd Edition, Artech House, 2005.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30