Navigacija

13D061TPNF - Transportni procesi u nanoelektronici i fotonici

Specifikacija predmeta
Naziv Transportni procesi u nanoelektronici i fotonici
Akronim 13D061TPNF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Uvođenje u naučnoistraživački rad iz oblasti kinetičke teorije kvantnih sistema. Modelovanje i simulacija transportnih porocesa u elektronskim i fotonskim sistemima. Istraživanja novih savremenih struktura u nanoelektronici i fotonici.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje kandidata da kreiraju nove originalne modele za simulaciju kinetike čestica i elektromagnetskog polja u nano strukturama i otvorenim sistemima. Korišćenjem ovih sopstvenih modela omogućiće postizanje novih naučnih rezultata u nano elektronici i fotonici.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Statistički metod opisivanja fizičkih sistema. Neravnotežno stanje. Kinetički metod: BBGKY hierarhija, Bolcmanov metod. Kvantna kinetička teorija. Nano i otvoreni sistemi. Stohastički metod: Braunovo kretanje i metod Monte Karlo.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Y.Klimontovich: Statistical Theory of Open Systems, Kluwer Academic Publishers, 1995.
   2. R.L.Liboff: Kinetic Theory - Clasical, Quantum and Relastivistic Descriptions, Spring, 2003.
   3. S.R.A.Salinas: Introduction to Statistical Physics, Springer, 2010.
   4. G.W.Hanson: Fundamentals of nanoelectronics, Prentice Hall 2008.
   5. P.N.Prasad: Nanophotonics, J.Wiley &sons, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave predavanja
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 30
   Seminari 0