Navigacija

13D061SČM - Spektroskopija čvrstih materijala

Specifikacija predmeta
Naziv Spektroskopija čvrstih materijala
Akronim 13D061SČM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa metodama optičke spektroskopije u karakterizaciji čvrstih materijala. Objašnjenja koja fizička svojstva se mogu izmeriti optičkim tehnikama i za koju primenu je poznavanje tih svojstava materijala važno.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon ovog kursa studenti bi trebalo da:: prepoznaju koja optička tehnika je odgovarajuća za merenje nekog fizičkog svojstva materijala, izvrše merenja na postojećim uređajima kojima naša naučna zajednica raspolaže, na osnovu dobijenih rezultata odrede parametre koji karakterišu materijal.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Kvantna mehanika slobodnih elektrona. Elektroni u periodičnom potencijalu, fononi, plazmoni, magnoni. Elektromagnetsko zračenje (EM). Svetlosni izvori, detektori, optički filtri, monohromatori i spektrometri, interferometri. Dielektrična funkcija. Optičke konstante i disperzione relacije; dielektrična funkcija materijala koja uključuje fononsku, plazmonsku i magnonsku apsorpciju;
   Sadržaj praktične nastave Eksperimentalno određivanje dielektrične funkcije (elipsometrija). Spektroskopija u vidljivom delu spektra EM zračenja. Optička apsorpcija; luminescencija. Rasejanje svetlosti. Ramanovo rasejanje; Ramanovo rasejanje na neuređenim sistemima; rezonantno Ramanovo rasejanje; Briluenovo i Rejlijevo rasejanje. Infracrvena spektroskopija. Furijeova spektroskopija. UV spektroskopija.
   Literatura
   1. 1. Kuzmany: "Solid State Spectroscopy", Springer 1998.
   2. 2. Kingshirn: "Semiconductor Optics", Springer 1995.
   3. 3. P. Yu, M. Cardona: "Semiconductor Physics", Springer 1996. 4. "Light scattering in Solids (Vol. I-VI)", eds. M. Cardona, G. Guntherodt, Springer.
   4. 5. S. Perkowitz: "Optical characterization of semiconductors", Academic, 1994.
   5. 6. W. Hayes, R. Loudon: "Scattering of light by crystals", Wiley, 1978.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Mentorski
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 30 Usmeni ispit 70
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0