Navigacija

13D061OTBM - Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija

Specifikacija predmeta
Naziv Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija
Akronim 13D061OTBM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa mogućnostima najpreciznijeg manipulisanja bioloških molekula i dielektričnih čestica primenom optičkih trapova.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču nova znanja iz optike, optomehanike i fizike, razumeju suštine optičkih zamki za atome i pincete za biološke uzorke, i da stakču korisna saznanja o važnim primenama takve manipulacije atomima i biološkim česticama,. . .
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Principi optičkog zarobljavanja čestica, sile koje deluju na česticu u optičkoj zamci. Zarobljavanje atoma, atomske zamke. Lasersko hlađenje atoma. Primene. Optičke pincete. Kalibracija optičkih zamki, .merenje sila zamke. Manipulacije sa biološkim česticama u zamci. Holografske zamke, sortiranje ćelija, biološki senzori. Nanaofabrikacija pomoću optičkih pinceta.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. K. O. Birkhauser, Manipulation by light in biology and medicine, In: L. Novotny, B. Hecht, eds., Principles of Nano-Optics, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
   2. Pregledni radovi u časopisima
   3. Artur Ashkin, Optical trapping and manpulation of neutral particles using lasers, World Scientific Publising, 2006.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja/mentorski, ceminari/demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama. Ukupno 90 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 4 časa nedeljno tokom semestra i približno 40 časova pripreme u ispitnom roku.studentski seminari sa prezentacijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40