Navigacija

13D061OTBM - Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija

Specifikacija predmeta
Naziv Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija
Akronim 13D061OTBM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa mogućnostima najpreciznijeg manipulisanja bioloških molekula i dielektričnih čestica primenom optičkih trapova.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da: Povezuju multidisciplinarno optiku, fiziku i biologiju, sa primenom optičkih trapova koji omogućavaju dejstvo pN-sila za nm-manipulisanje bioloških molekula i dielektričnih čestica.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Prostiranje i fokusiranje optičkih polja. Optički mikroskop. Primeri optičkih trapova i pinceta. Kalibracija optičkih trapova. Detekcija položaja. Merenje sila. Manipulacije čestica u trapu, pomeranje, istezanje, rotacija. Sila na pojedinačni molekul. Višestruki holografski trapovi, sortiranje ćelija, biološki senzori. Nanaofabrikacija pomoću optičkih pinceta.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. K. O. Birkhauser, Manipulation by light in biology and medicine, In: L. Novotny, B. Hecht, eds., Principles of Nano-Optics, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
   2. Pregledni radovi u časopisima
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja/mentorski, ceminari/demonstracione vežbe u drugim centrima i laboratorijama, studentski seminari sa prezentacijama. Ukupno 90 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 4 časa nedeljno tokom semestra i približno 40 časova pripreme u ispitnom roku.studentski seminari sa prezentacijama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 40