Navigacija

13D061NO - Nelinearna optika

Specifikacija predmeta
Naziv Nelinearna optika
Akronim 13D061NO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Uvod studenata u oblast nelinearne optike, upoznavanje sa najčešćim nelinearnim optičkim fenomenima i važnijim manifestacijama, uključujući i fizičke principe na kojima su te manefestacije zasnovane, upoznavanje sa eksperimentalnim tehnikama, naučnim dostignućima i sadašnjim i potencijalnim primenama.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studeti bi trebalo da jasno razlikuju linearne od nelinearnih optičkih fenomena, da prepoznaju važnije nelinearne efekte, da mogu da predvide uslove pod kojima će se oni pojaviti u različitim optičkim materijalima, da odvoje korisne od štetnih efekata i da primene stečeno znanje u naučnom istraživanju i konstrukciji naprava baziranih na nelinearnim optičkim efektima.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u nelinearnu optiku, nelinearna susceptibilnost, nelinearna talasna jednačina, promena indeksa prelamanja izazvana intenzivnim optičkim zračenjem, samo-fokusiranje, sopstvena modulacija faze, optička fazna konjugacija, optička bistabilnost, nelinearno mešanje talasa drugog i trećeg reda, procesi stimulisanog rasejanje, fotorefraktivni efekti, nelinearni spektroskopski efekti, solitoni.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Nonlinear Optics, 2nd Ed., R. W. Boyd, Academic Press, 2003. ISBN 0-12-121682-9.
   2. Nonlinear Optics, Basic Concepts, D.L.Mills, Springer-Verlag, 1991. ISBN 3-540-54192-6.
   3. The Principles of Nonlinear Optics, Y.R. Shen, Wiley-Interscience, 2002. ISBN 978-0-4714-3080-3.
   4. Physics of Nonlinear Optics, G. S. He, S.H.Liu, World Scientific Pub Co Inc; 1999. ISBN 978-981-02-3319-8.
   5. Handbook of Nonlinear Optics, 2nd Ed., R.L.Sutherland, Marcel Dekker, Inc., 2003. ISBN 0-8247-4243-5.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, demonstracije, eksperimentalna i teorijska istraživanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0