Navigacija

13D061MFKS - Moderne fotonske komponente i sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Moderne fotonske komponente i sistemi
Akronim 13D061MFKS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nanoelektronika i fotonika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema, poželjni preduslovi su položen ispiti: Optoelektronika i Optičke mreže.
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa: 1) modernim fotonskim komponentama i sistemima, 2) načinima njihove izrade i 3) modelima za njihovu analizu i optimizaciju.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti: 1) saznaju kako moderne fotonske komponente i sistemi funkcionišu, 2) nauče koje tehnike se koriste za simulaciju i modelovanje ovakvih naprava i sistema, 3) budu sposobni da sami izvrše optimizaciju zadate komponente ili sistema.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Nekoherentni i koherentni izvori-laseri, detektori i optički materijali. Integrisane optičke komponente. Vrlo brze fotonske komponente: optički i poluprovodnički modulatori, optički pojačavači, posebno dizajnirani detektori i OEIC. Specijalne fotonske komponenete: LCD, optički filtri, OLED, polimerni izvori i detektori. Složeni komunikacioni sveoptički sistemi.
   Sadržaj praktične nastave nema
   Literatura
   1. Electro-Optics Handbook. Waynant, Ronald W. and Ediger, Marwood N., Copyright © 2000 The McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN 0-07-068716-1.
   2. Elements of Photonics, Volume II: For Fiber and Integrated Optics. Keigo Iizuka, Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Inc. ISBNs: 0-471-40815-8 (Hardback); 0-471-22137-6 (Electronic).
   3. Silicon Photonics- An introduction. Graham T. Reed and Andrew P. Knights, Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-470-87034-6.
   4. Integrated Photonics Fundamentals. Gin´es Lifante, Copyright © 2003 John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 0-470-84868-5.
   5. High-Speed Photonic Devices. Nadir Dagli, Copyright © 2007 CRC Press, Taylor & Francis Group, LLC. ISBN 0-7503-0889-3.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe; projekat sa simulacijom i istraživačkim radom.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti
   Kolokvijumi 50
   Seminari 0