Navigacija

13D061KIB - Kvantna informatika biomolekula

Specifikacija predmeta
Naziv Kvantna informatika biomolekula
Akronim 13D061KIB
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa modernim pojmovima i primenama kvantne informatike u molekularnoj biofizici.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku ovog kursa studenti bi trebalo da umeju da:  Dublje sagledavaju kvantno-informacione procese u molekularnoj biofizici.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnove kvantne informatike (kubiti, kvantna spletenost, kvantna teleportacija, kvantno računanje, kvantna dekoherencija). Kvantna hemija biomolekula (stepeni slobode i podsistemi biomolekula i njihove interakcije, prostorna struktura i dinamika biomolekula). Levintalov klasični paradoks. Kvantna informatika biomolekula (konformacioni prelazi, biomolekularno prepoznavanje, fotosinteza).
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. M. Dugić, Osnove kvantne informatike i kvantnog računanja, PMF-Kragujevac, 2009.
   2. M. Dugić, Dekoherencija u klasičnom limitu kvantne mehanike, SFIN XVII (2), Institut za fiziku, Beograd, 2004.
   3. D. Raković, Osnovi biofizike, IASC & IEFPG, Beograd, 2008.
   4. J. Jeknić-Dugić, Dekoherencijski model konformacionih prelaza molekula, Doktorska disertacija, PMF-Kragujevac, 2010.
   5. DVD sa Ppt-prezentacijama i dopunskom literaturom.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja/mentorski, studentski seminari sa prezentacijama. Ukupno 90 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 4 časa nedeljno tokom semestra i približno 40 časova pripreme u ispitnom roku.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 40